Adatvédelmi nyilatkozatok

Kötelező nyilatkozatok (Regisztráció befejezéséhez szükséges)

Tájékoztató az álláskeresők adatainak kezeléséről

A http://karrier.recruito.net/decathlon/weboldal

felhasználási

feltételek és adatkezelési szabályzata

- SZABÁLYZAT -Általános rendelkezések


A http://karrier.recruito.net/decathlon/ oldal (továbbiakban: Oldal) a DECATHLON S.A. magyarországi leányvállalata, azaz a Tízpróba Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146., cégjegyzékszám: 13-09-105988, adószám: 13443966-2-44, statisztikai számjel: 13443966-4719-113-13., Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyzett gazdasági társaság) és a szintén Decathlon Magyarország cégcsoportjához tartozó DELOGIST Logisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146., cégjegyzékszám: 13-09-122394, adószám: 14435175-2-13, statisztikai számjel: 14435175-5210-113-13., Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyzett gazdasági társaság) - továbbiakban együtt: Decathlon - kezelésében áll.


Az Oldal működtetésével a Decathlon célja, hogy:

Az Oldal használata a jelen felhasználási feltételekben (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltak szerint, azok teljes körű elfogadása és betartása esetén lehetséges, melyet az Oldal látogatója (a továbbiakban: Felhasználó) az Oldal böngészésével, használatával elfogad.


Az Oldal használatának megkezdése előtt a Felhasználó köteles figyelmesen elolvasni és tudomásul venni a jelen Szabályzatot. Az Oldal megnyitásával és használatával Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. Az Oldal tartalmát Felhasználó kizárólag saját, és nem kereskedelmi/üzleti célra használhatja.


  1. Az Oldal tartalma


Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Oldal a facebook, LinkedIn oldalakkal összeköttetésben van, ennél fogva Felhasználó kijelenti és elfogadja, hogy a facebook és a LinkedIn oldallakkal kapcsolatos szabályokat ismeri és a jelen Oldal használata során is betartja.

Az Oldal tartalmát DECATHLON határozza meg, melyhez a facebook, illetve LinkedIn profillal rendelkező Felhasználó is regisztrálhat.


Decathlon fenntartja magának a jogot, hogy az Oldalra bármely Felhasználó által feltöltött tartalmat, amelyek jogszabályba ütköznek, közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, vagy a Decathlon, ill. bármely harmadik személy üzleti érdekeit, jó hírnevét sérti. Az esetleges jogsértő tartalmakért a felelősség kizárólag a jogsértő tartalmat megosztó/feltöltő Felhasználót terheli.


Decathlon törekszik az Oldal biztonságos működtetésére, de nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek az Oldalra történő belépésből, az Oldal használatából, illetve az Oldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek.


Felhasználó tudomással bír arról, hogy az Oldalt, és az Oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére és kockázatára használja, illetve veszi igénybe.

Felhasználó kizárólagosan felel az általa az Oldalon történő regisztráció, illetve a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok jogszerű felhasználásáért.

A kapcsolódó honlapokhoz Decathlon csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget, ezekért a honlapokért, vagy az azokon elhelyezett információkért és tartalmakért.


Decathlon fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az Oldalon előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy az Oldalt más domain név alá helyezze át.


Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Oldallal kapcsolatos esetleges visszajelzéseit, észrevételeit Decathlon ellentételezés nélkül jogosult felhasználni.


  1. Szerzői és egyéb jogok


Felhasználó köteles a vonatkozó jogszabályi előírások betartására. Az Oldal a Decathlon saját fejlesztésű egyedi alkotása, az Oldal és az azon található minden alkalmazás, képi, hang és szöveges tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak.Az Oldalon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a tulajdonosa és feljogosított használója Decathlon.

Az Oldal látogatója jogosult az Oldalt rendeltetésszerűen használni, de az Oldal bármely más célból történő felhasználására kizárólag Decathlon jogosult előzetesen írásban engedélyt adni.


Az Oldal tartalmazhat olyan védjegyeket, árujelzőket, amelyek a DECATHLON S.A. kizárólagos tulajdonában állnak, ezek a Felhasználók, vagy bármely harmadik személyek általi felhasználása kizárólag Decathlon előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett és jogszerű.


  1. Felelősség


Az Oldalon található információk vagy bármely adatok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak.


Decathlon nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek az Oldalra történő belépésből vagy az Oldal használatából, vagy az Oldalon keresztül igénybevett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt. Az Oldal használója tudomással bír arról, hogy az Oldalt és az Oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja.


Felhasználó kizárólagosan felel az általa az Oldal használata során megadott adatok és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok jogszerű felhasználásáért.


  1. Adatkezelés


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználót a Decathlon tájékoztatja, hogy az Oldalon történő regisztráció során Felhasználó által megadott személyes adat Decathlon, mint adatkezelő és a DECATHLON által megbízott adatfeldolgozó általi kezelése és az adatfeldolgozás a Felhasználó személyes hozzájárulásán alapul, amelyet Felhasználó jelen tájékoztatással, illetve regisztrációval elfogad és az esetleges regisztráció során megad Decathlon részére.


Decathlon által igénybevett adatfeldolgozó


Név: ONLINE Üzleti Intelligencia Kft.

Adószám: 14555187-2-06, HU14555187

Székhely: 6720 Szeged, Kárász u. 9.

cégjegyzékszáma: 06-09-015852

statisztikai számjel: 14555187-7022-113-06.


Az adatkezelés célja, hogy Felhasználó az oldalon regisztrálni tudjon, a megadott adatok alapján a DECATHLON a legmegfelelőbb munakört tudja ajánlani a Felhasználó részére, valamint, hogy az Oldalon közzétett álláslehetőségeket, betöltésre váró munkaköröket a Felhasználó meg tudja pályázni és DECATHLON részére a jelentkezését el tudja küldeni és szükség esetén Decathlon kapcsolatba tudjon lépni a Felhasználóval.


A Felhasználó személyes adatának kezelése a Felhasználó által megadott alábbi adatokra terjed ki:

Név, nem, születési dátum, anyanyelv, fizetési igény, felmondási idő, lokációk, e-mail, jelszó, mobil telefonszám, vezetékes telefonszám, skype elérhetőség, végzettség, nyelvtudás, online portfólió, kompetenciák,szakmai tapasztalat,feltöltött dokumentumok,sporttevékenység, bemutatkozás.


Az adatok kezelésének időtartama maximum 2 év, de a Felhasználó kérésére további legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható, illetve a Felhasználó kérésére bármikor törölhető.


Felhasználó a jelen pontban adott hozzájárulásért nem jogosult ellenszolgáltatásra. Decathlon bármikor lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését postai úton, az alábbi címen: 2040 Budaörs, Baross u. 146., vagy az Oldalon található „Áttekintés/Egyéb” menüpont alatt. Ezen kívül a Felhasználót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Decathlon által meghozott döntéssel az érintett Felhasználó nem ért egyet, vagy Decathlon a törvényi határidőn belül a tiltakozásra nem reagál, úgy a Felhasználó bírósághoz fordulhat az Infotv.-ben foglalt feltételek szerint.


Felhasználó az adatai kezelésével összefüggésben a Decathlon által hozott döntéssel szemben bírósághoz, illetve a Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért. A Felhasználó személyes adatainak a Felhasználó kérésére történő törlése esetén, valamint ha a Felhasználó személyes adatainak kezelése a Felhasználó tiltakozása folytán megszűnik, a Felhasználó jogosultság az Oldal használatához ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.


Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Decathlon felel. Decathlon kötelezettséget vállal az Infotv.-ben rögzített kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére.


Adatkezelés NAIH száma: A bejelentéssel kapcsolatos eljárás folyamatban van az illetékes hatóság előtt.


Amennyiben Decathlon az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Felhasználó részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 60 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben Decathlon a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Felhasználó jogosult jogorvoslattal élni.


Továbbá amennyiben a Felhasználó a Decathlon döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóságnál lehet élni.
  1. Záró rendelkezések


Jelen Szabályzat 2017. szeptember 15. napján lép hatályba.


Jelen szabályzat letölthető: Letöltés


Decathlon jogosult a jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően alkalmazandók.


Budaörs, 2017. szeptember 9.


Decathlon