Adatvédelmi nyilatkozatok

Hozzájáruló nyilatkozatok (Regisztráció befejezéséhez szükséges)

Tájékoztató az álláskeresők adatainak kezeléséről

Adatvédelmi Tájékoztató


Jelen tájékoztató célja, hogy s Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; a továbbiakban: „Adatkezelő”) leendő munkatársainak (a továbbiakban:”Jelölt” illetve „Érintett”) kiválasztási folyamata (a továbbiakban: „Toborzás”) során megvalósuló adatkezelési gyakorlatát bemutassa.

Kérjük, hogy mielőtt jelentkezne valamelyik pozícióra, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

 1. Az Adatkezelés céljai, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és az adatkezelés ideje


  1. Felhasználói profil létrehozása

Az adatkezelés célja, hogy megkönnyítse az Érintett számára a jelentkezéseivel járó adminisztrációt azáltal, hogy a http://karrier.recruito.net/bayer weboldalon egy általános felhasználói profilt (a továbbiakban: „Profil”) hoz létre, amelyen keresztül jelentkezhet az általa megpályázni kívánt álláslehetőségekre.

A Profil létrehozatalával a jelölt egyszerre akár több pozíciót is megpályázhat.


Belépéshez szükséges adatok

Kötelezően kitöltendő

Nem kötelező

Vezetéknév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím, jelszó (kódolt formában), vagy LinkedIn ID, LinkedIn jelszó (kódolt formában), amennyiben az Érintett Linkedin profillal lép be


Szakmai profil létrehozásához szükséges adatok

Kötelezően kitöltendő

Nem kötelező

lokáció

Végzettséggel kapcsolatos adatok: intézmény, Terület, Végzettség típusa, időszak (év hónap)

Szakmai tapasztalattal kapcsolatos adatok: munkáltató, munkakör, feladat, időszak, bruttó fizetési igény

felmondási idő

anyanyelv, nem, rövid bemutatkozás, nyelvtudás, online portfólió linkje

Végzettséggel kapcsolatos adatok:, Végzettség típusa, időszak (év hónap)

Szakmai tapasztalattal kapcsolatos adatok: váltás indoka

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok

Kötelezően kitöltendő

Nem kötelező

e-mail cím, telefonszám

Skype felhasználónév


A nem kötelezően kitöltendő adatok nélkül is lehetséges a regisztráció, ezek csupán a pontosítás célját szolgálják.

Azon adatok külön felvétele, amelyek az önéletrajz részét képezhetik, a könnyebb kereshetőség, illetve átláthatóság, a nem releváns jelentkezések gyorsabb kiszűrését szolgálják. Mivel egy-egy pozícióra olykor nagy számban jelentkeznek jelöltek, így a Toborzás gördülékenyebben lebonyolítható, ha a Jelölt regisztrációjából kiderülnek a legfontosabb adatai.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása, amelyet a regisztráció során ad meg.

Az adatkezelés ideje: a regisztrációt követő 5 év. Ezt követően amennyiben a Jelölt nem erősíti meg a fiók fenntartását, azt a rendszer automatikusan törli.  1. A kiválasztott pozícióra történő jelentkezés

Az adatkezelés célja, hogy az Érintett jelentkezhessen az általa megpályázni kívánt pozícióra.

Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul.


Jelölttől származó adatok

Nem a jelölttől változó adatok

feltöltendő dokumentumok (önéletrajz és esetlegesen motivációs levél)


Az adott pozícióra való jelentkezés ideje és státusza (befejezésre váró regisztráció, elbírálásra vár, elfogadva, elutasítva)


A jelentkezés idejét a rendszer rögzíti, a pozíció státuszát Adatkezelő HR munkatársai állítják be.

A jelölttől származó adatok kezelési ideje: a pozíció betöltését követő hat hónap.

Nem a jelölttől származó adatok: a Profil meglétéig.

  1. A kiválasztási folyamat lefolytatása


Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő az Érintettel megszervezze az állásinterjúkat, azokat lebonyolítsa, az Érintett pályázatát elbírálja. Az adatkezelés során Érintett számára az adatkezelő meghívót küld, feljegyzéseket készít, esetenként munka alkalmassági tesztet végeztet el, hogy összemérje a különböző jelöltek szakmai készségeit.

Kezelt adatok köre: a jelölt által megadott összes adat, valamint az interjú során keletkezett adatok, munka alkalmassági teszt.


Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő azon jogos érdeke, ami a kiválasztási folyamat során a pozíció legkompetensebbnek ítélt személy általi betöltéséhez fűződik.


A jogos érdek indokolása:


Az Adatkezelő csak akkor képes elbírálni az Érintettek álláspályázatát, ha az Érintettekkel folyamatosan kapcsolatot tart, felméri a szakmai kompetenciáikat, interjúkat folytat le, az állás betöltéséhez szükséges tudás meglétéről megbizonyosodik, ez pedig szükségszerűen adatkezeléssel jár.

A folyamat nem jelent az Érintettre nézve érdeksérelmet, mivel az Érintettel kapcsolatban, csak a munkakör betöltése érdekében vesznek fel adatot.

Az adatkezelés ideje a kiválasztási folyamat lezártát követően Adatkezelő törli az adatokat.


  1. Munkahelyi attitűddel kapcsolatos személyiségteszt elvégzése


Bizonyos Jelöltek számára Adatkezelő a megpályázott pozíció alapján a toborzási folyamat későbbi szakaszában felajánlja munkahelyi attitűddel kapcsolatos személyiségteszt elvégzését.

A tesztet csak abban az esetben végzik el, ha ahhoz a Jelölt a tájékoztatást követően írásban hozzájárul, jogainak érvényesítése és tiszteletben tartása mellett.

Mivel a tesztet nem minden Jelölttel tölteti ki az Adatkezelő, így a teszttel kapcsolatos előzetes tájékoztatási kötelezettségének később tesz eleget, amennyiben a teszt kitöltése aktuálissá válik.


  1. Statisztikai célú adatgyűjtés, a folyamat fejlesztése érdekében

Az 1.3. pontnak megfelelően Adatkezelő e-mailben meghívót küld a jelöltek számára. Annak érdekében, hogy a Toborzás folyamatát fejlessze, Adatkezelő naplózza az interjúkat, a Jelöltek megjelentét, mely alapján kimutatást készíthet, hogy melyik pozícióra hány Jelölt jelentkezett, hány interjú zajlott és milyen hamar sikerült kiválasztani a megfelelő jelöltet.

Kezelt adatok köre: interjúk időpontja, megpályázott pozíció.

Az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul, ami a folyamatainak a fejlesztéséhez fűződik.

Az adatkezelés ideje: a Profilt meglétéig.


A jogos érdek indokolása:


A Toborzás folyamatának fejlesztésével Adatkezelő kevesebb költségráfordítást és gyorsabb, hatékonyabb folyamatot érhet el. Mivel a vonatkozó adatok a Toborzás során szükségszerűen rögzülnek (pl. kiküldött e-mail útján kiküldött, naptári időpontot is tartalmazó esemény meghívóval) így Adatkezelő nem rögzít többletadatot. A rögzített adatok Érintettre nézve nem jelentenek sérelmet.


 1. Adatfeldolgozóval kapcsolatos információk

  1. Az Online Üzleti Intelligencia Kft. (székhely: 6720 Szeged, Kárász utca 9., adószám: 14555187-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-015852), amely az adatbázis esetleges karbantartást, az adatok tárolását és a http://karrier.recruito.net/bayer oldal üzemeltetését végzi.

Az adatfeldolgozó közös kapcsolattartója:

Név: Novák Zsófia

E-mail: zsofia@recruito.net

Telefon: 06/70-617-5525


 1. Kik férnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az adatokhoz Adatkezelő HR munkatársai férnek hozzá, valamint az adott pozíció felettese(i). ezenfelül az adatfeldolgozó IT munkatársai férhetnek hozzá.


 1. Személyes adatok biztonsága

  1. Az Érintettek személyes adatai védelmének biztosítására az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonságos IT környezetet tartanak fenn, és megfelelő intézkedéseket valósítanak meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozatásából fakadó hozzáférhetetlenné tétel ellen. Amennyiben a Toborzás során az adatok átadása történik, úgy minden esetben gondoskodnak arról, hogy az átadás és a szállítás a lehető legbiztonságosabb környezetben történjen. 1. Az Érintettek jogai

Az alábbi jogok illetik meg Érintettet:

  1. Az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozó tájékozódás joga, valamint a személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy felhasználásának korlátozására vonatkozó jog; melyet az alábbi elérhetőségén kérelmezhet: adatvedelem@bayer.com

Kérését az Adatkezelő mielőbb, de legfeljebb 5 munkanapon belül teljesíti.

  1. Joga van ahhoz is, hogy jövőbeli hatállyal visszavonja a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végzett, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

Bayer Hungária Kft. – Adatvédelmi munkatárs

Cím: 1123 Budapest, Alkotás út 50.

Tel: +36 1 4874-281

Mobile: +36-30-4609830

E-mail: adatvedelem@bayer.com

  1. Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelés kifogásolásának illetve tiltakozásának joga, kivéve, ha Adatkezelő igazolja, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Érintett jogaival szemben, illetve ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség;

  2. Az adathordozás joga (az Érintettnek — az ésszerűség határain belül — joga van adatainak másolatát adathordozón kikérni);

  3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet, illetve jogainak sérelme esetén az illetékes bíróságon eljárást kezdeményezhet. 1. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Ha az Érintettnek kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés (eke) t kíván feltenni az Adatkezelési tájékoztatóval összefüggésben, úgy az Adatkezelő Adatvédelmi Felelősének alábbi elérhetőségen keresztül érdeklődhet:

Adatvédelmi munkatárs

Postacím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

E-mail cím az általános kérelmekhez: adatvedelem@bayer.com

Tel:+3614874281